ANUNŢ DE ACHIZIŢIE SERVICII DE EVALUARE SI CERITIFICARE COMPETENTE PROFESINALE

Descarca aici formulare ofertant

Prelugire achizitie – 23.12.2022

Nr. inregistrare 1215/13.12.2022

Aprobat:
Administrator,
Andreea Mirabela GLĂVAN

INVITATIE DE PARTICIPARE
În atenția operatorilor economici interesați,

 

SC DIACOSTAMPET SRL, având sediul în Petrosani, str. Livezeni, nr. 3, judetul Hunedoara, operator de date cu caracter personal nr. 17341, CUI RO26101963, J20/1006/2009, Tel./Fax: 0354.100.678, E-mail: office@diacostampet.ro, web: www.tiparieftin.ro,  reprezentată legal prin GLĂVAN  Andreea Mirabela – Administrator, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului TINERII AU NEVOI SI NOI AVEM NEVOIE DE TINERI!”- POCU/908/1/3/150721,

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect servicii de evaluare si certificare competente profesionale, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „TINERII AU NEVOI SI NOI AVEM NEVOIE DE TINERI!”- POCU/908/1/3/150721.

Cod CPV:  80530000-8 Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului: ” servicii de evaluare si certificare competente profesionale”Locul – Gorj, Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti.

2.Tipul şi durata contractului: contract de servicii de evaluare si certificare competente profesionale, durata: 12 (douasprezece)luni, decembrie 2022 dar nu mai tarziu de 30.06.2023.

3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 115.000 lei.

 

Nr.

crt.

Denumire produs

/serviciu/lucrare

Cantitate   (nr.persoane) Pret unitar lei

Fara TVA/luna

Valoare lei fara

TVA

Valoare  TVA
1. Servicii de evaluare si certificare competente profesionale pentru 50 persoane conform activitatii A3.1

 

      

 

     

 

       50

2.300 lei/

persoana

115.000 lei 21.850 lei
TOTAL valoare conform buget cu TVA inclus:                   136.850,0 lei

 

4.Pentru contractarea produselor/serviciilor va fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut.

5.Documente de calificare:

Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conform- Formular nr.1.

6.Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice), (Nu exista formular anexat, ofertantii vor utiliza formulare proprii)

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele solicitate, astfel:

 1. va prezenta descriere detaliată a serviciilor de evaluare si certificare competente profesionale pentru 50 de persoane pentru urmatoarele ocupatii:
  1. lucrator comercial;
  2. ospătar (chelner);
  3. lucrator finisor in constructii;
  4. mecanic auto;
 1. va depune Autorizatii eliberate de ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari, pentru programele de calificare solicitate mai sus, semnate electronic. Ofertantul trebuie sa detina acreditare ANC pentru ocupatiile incluse in tematica de evaluare si certificare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 si Ordinului nr. 468/2004 actualizate. Autorizatiile/documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei si pe toata durata de executie a contractului de achizitie;
 1. va face dovada ca dispune de cel putin un evaluator de competențe profesionale in profilul sau specialitatea corespunzatoare programei de evaluare si certificare pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile descrise la pct.1, sens in care va prezenta diploma/certificatul de evaluator de competente profesionale, conform prevederilor legale in vigoare;
 2. se vor evalua si certifica 50 persoane din grupul tinta din cadrul proiectului, iar durata procesului de evaluare este de minim 3 zile si nu trebuie sa depaseasca 30 de zile;
 3. se obliga sa respecte termenul de eliberare a certificatului de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite este de 30 de zile de la data declararii ca fiind competent de catre evaluator pentru fiecare ocupatie/calificare in parte;
 4. va furniza materialele necesare pentru sustinerea programelor de evaluare si certificare, va incheia contracte de evaluare si certificare competente profesionale cu fiecare participant la programele indicate anterior. Incheierea acestor contracte de formare se va realiza prin respectarea reglementarilor prevazute in legislatia nationala in domeniul formarii profesionale a adultilor;
 5. va depune Certificat de inregistrare a societatii;
 6. va depune Certificat constatator la zi din care sa rezulte ca are activat codul caen aferent aferent desfasurarii activitatii pentru care participa la achizitie, respectiv CAEN 8559;
 7. alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice;

 

7.Propunerea financiara se va prezenta in original prin completarea Formularului 2 si a centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.

 1. Adresa la care se transmite oferta: Oferta se va transmite prin email la adresa: office@consultanta-achizitii.com, cu subiect: “Oferta pentru servicii evaluare si certificare profesională”, până în data de 23.12.2022, ORA 12:00”.

Mail-ul cu oferta va contine : un exemplar documente semnate electronic.

9.Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 13.02.2023.


10.Data şi ora-limită de depunere a ofertei
: 23.12.2022, ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Persoana de contact: Glavan Mirabela Andreea –-administrator, e-mail: office@consultanta-achizitii.com, telefon: 0766107997.

11.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI

(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)

 

 

Obiectul contractului reprezinta „servicii de evaluare si certificare competente profesionale” necesare proiectului conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „TINERII AU NEVOI SI NOI AVEM NEVOIE DE TINERI!”- POCU/908/1/3/150721.

Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca necorespunzătoare.

 

Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.

 

Cerinta obligatorie : Oferta care nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire:

Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile tehnice și financiare ale ofertelor.

Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității:

 

-condițiile financiare ofertate

-condițiile tehnice ofertate ( caracteristici tehnice ofertate)

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice.

Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor.

 

Condiţii de plată:

Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal al recepţiei serviciilor furnizate, conform condiţiilor contractuale.

Pentru realizarea plătilor, beneficiarul va apela la mecanismul cererilor de plată conform cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările următoare.

TERMEN DE PRESTARE: Prestarea serviciilor se realizeaza pe durata a 12 luni dar nu mai tarziu de 30.06.2023  – data de finalizare a proiectului, începerea derularii contractului se realizeaza în maxim 5 zile de la transmiterea solicitarii de catre achizitor.

Specificatii tehnice minimale :

Astfel, ofertantul:

 • este obligat sa asigure supravegherea si indrumarea participantilor la programul de evaluare si calificare profesionala pe intreaga perioada de desfasurare a programului, cu mentiunea ca in cazuri obiective, bine justificate, evaluatorii propusi in oferta tehnica pot fi inlocuiti cu altii care sa indeplineasca cerintele din prezenta documentatie de atribuire a achizitiei. Intentia de a inlocui evaluatorii va fi adusa la cunostinta in prealabil beneficiarului, iar noua propunere de evaluator va fi insotita de urmatorul document: diploma/certificatul de evaluator de competente profesionale, conform prevederilor legale in vigoare, diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de certificare si evaluare competente profesionale(fotocopii), conform documentatiei de atribuire ;
 • va organiza examenele de certificare a participantilor la cursuri si va asigura toate materialele necesare pentru examinare;
 • va elibera certificatele de calificare profesionala si suplimentul descriptiv anexa a acestuia pentru candidatul care au finalizat si au sustinut examenul pentru cursul de formare profesionala;
 • va incheia contracte de formare profesionala cu fiecare participant la programele de formare. Incheierea acestor contracte de formare se va realiza prin respectarea reglementarilor prevazute in legislatia nationala in domeniul formarii profesionale a adultilor;
 • va asigura cel putin numarul minim de evaluatori pentru desfasurarea pregatirii teoretice si aplicatii practice, conform legislatiei;
 • se va asigura ca durata procesului de evaluare este de minim 3 zile si nu trebuie sa depaseasca 30 de zile;
 • se obliga sa elibereze certificatul de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite este de 30 de zile de la data declararii ca fiind competent de catre evaluator pentru fiecare ocupatie/calificare in parte;
 • sa efectueze instructajul introductiv general, instructajul la locul de munca cat si cel periodic privind protectia muncii si normele P.S.I.;
 • sa asigure respectarea acestor norme de catre candidat pe toata durata cursului;
 • sa intocmeasca fise de protectia muncii pentru toti candidat;
 • sa asigure echipamentul de protectie si purtarea acestuia de catre fiecare candidat pe perioada desfasurarii evaluarii si certificarii competentelor profesionale conform legislatiei in materie;

 

Alte cerințe:

INDICATORI DE REZULTATE: Obtinerea pentru fiecare candidat a certificatului de calificare in urma examinarii finale.

Servicii incluse:

-evaluarea se va face conform legislatiei nationale in vigoare privind aprobarea Metodologiei privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale a adultilor.

-evaluarea calitativa si cantitativa a procesului de evaluare si certificare profesionala va fi facuta

de catre evaluatorul competent pentru fiecare ocupatie/calificare descrisa in documentatia de

atribuire, rezultatele fiind consemnate intr-un proces verbal conform prevederilor legale

NOTA: specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent».

 

Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii.

În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră neconformă. 

 

SOCIETATEA DIACOSTAMPET SRL
Manager proiect, Adriana KINZSKY