Invitație închirieri autoturisme

Descarcă aici formularele


Titlul proiectului: DIGITALIZAM VESTUL
Cod SMIS: 143187
Axa prioritara: Locuri de munca pentru toti

Solicitant : CCIAT Timis
Partener 1: SC DIACOSTAMPET SRL
Nr. 939 / 04.10.2022

Aprobat
Administrator
GLAVAN ANDREEA-MIRABELA

INVITATIE DE PARTICIPARE

În atenția operatorilor economici interesați,

S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., cu sediul în mun. Petroșani, str. Livezeni nr. 3, et. Parter, ap. 3, județul Hunedoara în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „DIGITALIZAM VESTUL” – Cod SMIS 143187, Axa prioritară: Locuri de munca pentru toți

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect “Servicii închiriere autoturisme”, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul ” DIGITALIZAM VESTUL „. Nr. contract de finantare POCU/860/3/12/143187 ȋnregistrat la OIR PECU Regiunea Vest cu nr. 21049/30.09.2022.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: “Servicii închiriere autoturisme” – Locul – Petroșani, Strada Livezeni, nr. 3, etaj 1, jud. Hunedoara

2.Tipul şi durata contractului: contract de prestare servicii, durata: 15 (cincisprezece) luni

3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA): total 56.100,00 lei

Nr. Crt. Denumire produs / serviciu / lucrare U.M. Cantitate (nr. zile) Pret unitar lei fara TVA/zi Valoare lei fara TVA TVA Valoare totala lei inclusiv TVA
1 Inchiriere autoturism 20 zile/luna x 15 luni zile 300 187,00 56.100,00 10.659,00 66.759,00
Total 56.100,00 10.659,00 66.759,00

4. Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..

5. Documente de calificare:
Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conform- Formular nr.1
6. Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice). (Nu exista formular anexat, ofertantii vor utiliza formulare proprii)
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate:
– descriere detaliată a produselor ce urmeaza a fi furnizate;
– termen de furnizare
– alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice

7. Propunerea financiara se va prezenta in original prin completarea Formularului 2 si a centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.

8. Adresa la care se transmite oferta: Sediul S.C. DIACOSTAMPET S.R.L. – Loc. Petrosani, Strada Livezeni, nr. 3, jud. Hunedoara; Oferta se poate transmite prin e-mail: office@diacostampet.ro sau se va depune la adresa achizitorului in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Oferta pentru SERVICII INCHIRIERE AUTOTURISME”- si “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 07.10.2022, ora 14:00”.
Plicul cu oferta va contine : un exemplar documente original.

9. Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 07.11.2022

10. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 07.10.2022, ora 14:00

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Glavan Andreea-MIrabela, e-mail: office@diacostampet.ro; Tel.: 0354-100678.

11.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE)

Obiectul contractului reprezinta „Inchiriere autorurisme” necesare proiectului conform specificatiilor tehnice , pentru Proiectul DIGITALIZAM VESTUL” – Cod SMIS 143187, Axa prioritară: Locuri de munca pentru toți, proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca necorespunzatoare.

Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.

Cerinta obligatorie : Oferta care nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire:
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile tehnice și financiare ale ofertelor.
Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității:

-condițiile financiare ofertate
-condițiile tehnice ofertate ( caracteristici tehnice ofertate)

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice.

Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor.

Condiţii de plată
Decontarea serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal al recepţiei produselor furnizate, conform condiţiilor contractuale.
Pentru realizarea plătilor, beneficiarul va apela la mecanismul cererilor de plată conform cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările următoare.

TERMEN DE PRESTARE: Prestarea serviciilor se realizeaza pe durata a 15 luni, începerea serviciilor de închiriere se realizeaza în maxim 5 zile de la transmiterea comenzii de catre achizitor.
Furnizorul va preda autoturismul la sediul achizitorului din Petroșani, Strada Livezeni, nr. 3, jud. Hunedoara.
Specificatii tehnice minimale:
Dotari și Caracteristici Autoturism:

– Tip combustibil- benzina/motorina/hibrid;
– Consum mediu mixt (urban-extraurban)- Max. 7.5 litril100 km;
– Limita de kilomentii pe zi – fără limită de kilometri;
– Numar de locuri – 5 locuri;
– Anvelope de vara/iarna, in functie de sezon;
– Inchidere •Centralizata, cu telecomanda actionata de la distanta;
– Aer conditionat;
– Geamuri electrice •minim fata;

Alte cerințe:

– Autovehiculul lnchiriat trebuie sa detina asigurare RCA validă

Servicii incluse:

– Predarea si returnarea autoturismului se va realiza la adresa Petroșani, Strada Livezeni, nr. 3, jud. Hunedoara, sau la cererea achizitorului la alta adresa specificata de acesta in comanda (daca este cazul);

– Autoturismul se preda cu rezervorul plin si se returneaza tot cu rezervorul plin;
– Autoturismul se preda curat achizitorului si se returneaza igienizat (curatat);
– Asistenta non-stop pe toata durata inchirierii;
– Autoturism la schimb în caz de defectiune;
– Autoturismul se pune la dispozitie impreuna cu Certificatul de lnmatriculare, Asigurarea RCA și toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, stingator incendiu, cric, etc, aceasta enumerare neavand caracter limitativ, ci doar exemplificativ).
– Autovehiculul trebuie sa intruneasca toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand lipsuri și defecțiuni.

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent».

Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii.
În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră neconformă.