Invitatie participare

Înapoi

Titlul proiectului:  DIGITALIZAM VESTUL
Cod SMIS: 143187
Axa prioritara: Locuri de munca pentru toti
Solicitant : CCIAT Timis
Partener 1: SC DIACOSTAMPET SRL

Nr. 1113 / 24.11.2022

    Aprobat
Administrator
Glăvan Andreea-Mirabela

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

În atenția operatorilor economici interesați,

S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., cu sediul în mun. Petroșani, str. Livezeni nr. 3, et. Parter, ap. 3, județul Hunedoara în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „DIGITALIZAM VESTUL” – Cod SMIS 143187, Axa prioritară: Locuri de munca pentru toți

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect “ CONSUMABILE – CARTUSE TONNER PENTRU IMPRIMANTE”, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „ DIGITALIZAM VESTUL „. Nr. contract de finantare  POCU/860/3/12/143187  ȋnregistrat la OIR PECU Regiunea Vest cu nr. 21049/30.09.2022.

 

Valoarea estimată: 7.200,00 lei fără TVA

 

Valoarea estimata- detaliere:

 

Nr.  crt. Denumirea echipamentelor/ dotărilor/lucrărilor/ serviciilor UM Cantitate Preţul unitar lei(fărăT.V.A) Valoare totală fara TVA TVA Valoare  totala cu TVA
1 set tonner pentru imprimanta mutifunctionala laser A3 color, compusă din: tonner K (negru); tonner Y (galben); tonner M (rosu); tonner C (albastru) – (2set-A1.1.; 2 set A1.2.) buc 4 1.800,00 7.200,00 1.368,00 8.568,00
Total       7.200,00 1.368,00 8.568,00

 

Procedura aplicată: Achiziție directa, conform  ordinul  Ministrului Fondurilor Europene nr.1284/2016.

 

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 29.11.2022, ora 16.00.

Tipul contractului: Contract prestari servicii.

Şedinţa de deschidere a ofertelor are loc la data de  30.11.2022, ora 10.00, la sediul Beneficiarului privat.

 

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este prețul cel mai scăzut.

Oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.

Durata contractului: 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a contractului de către beneficiarul privat S.C. DIACOSTAMPET S.R.L..

 

Perioada de valabilitate a ofertei

  • Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei cu posibilitate de prelungire, la solicitarea beneficiarului privat.
  • Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către beneficiarul privat.

Oferta se poate depune/transmite prin poștă electronică (e-mail) office@diacostampet.ro  , poștă, curier sau livrate personal, la sediul S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., la următoarea adresă: Petroșani, Str. Livezeni, nr. 3, et. PARTER, ap. 3, jud. Hunedoara, România.

             

Cerinte minime:

  • formularul de ofertă + anexa la formular – se completează în lei, în limba română;
  • in anexă se prezintă specificațiile tehnice ofertate;
  • are o perioadă de valabilitate de 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
  • ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, sub sancțiunea excluderii acestuia.
  1. Specificații tehnice minimale

 

Nr. crt. Denumirea echipamentelor Caracteristici tehnice minimale
1 Consumabile – cartuse tonner pentru imprimante set tonner pentru imprimanta mutifunctionala laser A3 color, compusă din: tonner K (negru); tonner Y (galben); tonner M (rosu); tonner C (albastru) – (2set-A1.1.; 2 set A1.2.) – Imprimanta Mutifunctionala KYOCERA

NOTA : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent».

Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii.

În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră neconformă.

Menționăm că produsele care fac obiectul prezentei achiziții susțin în mod direct atingerea obiectivului proiectului, a indicatorilor de realizare și de rezultat și nu pot fi modificați pe parcursul de derulare a contractului decât cu acordul beneficiarului și finanțatorului în cazuri de excepții conform Ordinului MFE 1284/2016.

Comunicarea ofertei selectate:

Prin email și telefonic pentru confirmare.

Modalitate de semnare a contractului:

În termen de maxim trei (5) zile lucrătoare de la comunicarea ofertei selectate, ofertantul selectat va primi invitația în vederea semnării contractului.

Ofertantul selectat va prezenta un certificat constatator sau un certificat furnizare informații eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, în termen de valabilitate (nu mai vechi de 6 luni), care să ateste că acesta are autorizat codul CAEN corespunzător obiectului achiziției.

Pentru alte detalii și informații ne puteți suna la unul dintre următoarele numerele de telefon/fax : 0354.100678; fax 0354.101103,  ori să ne scrieți pe adresa de email office@diacostampet.ro

Data: 24.11.2022

Administrator
GLAVAN ANDREEA-MIRABELA

Fișiere disponibile descărcabile:

Descarca Formular